Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2018

3546 7c85 420
Reposted fromkarahippie karahippie viay-xcv-y y-xcv-y
4240 5034 420
Reposted fromrypka rypka viakittylitter kittylitter
6795 110e 420
Reposted frompunisher punisher
7000 7dbc 420
Marco Bogarin Model: Marijo Kalixien
Reposted fromPoranny Poranny

April 16 2018

7994 e42f 420
Reposted fromherzlich herzlich
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted frompasazerka pasazerka
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamesoute mesoute
0356 e602 420
9407 66d2
i coś tam jeszcze by się znalazło.
4663 5c68 420
Reposted fromhajskul hajskul via4777727772 4777727772
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool via4777727772 4777727772
8699 50d6 420

March 31 2018

March 23 2018

8635 2222 420
Reposted fromtaSowa taSowa viadancingwithaghost dancingwithaghost
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl