Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2018

2630 36e4 420
Reposted fromrachelbones rachelbones
4095 7cca 420
Reposted fromblackcandy blackcandy viamrrru mrrru
7268 34bc 420
Reposted fromniedobrze niedobrze viaPoranny Poranny
1455 00c8 420

andromeda40002019:

this is so tru. Polly Norton is the artist btw i found this on fb

9130 9ffd 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
0994 add3 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
5268 764f 420
17/9/17
To samo gówno, tylko dzień inny.
— Skazani na Shawshank
Reposted fromraita raita viamyfuckingreality myfuckingreality
1694 2aaa 420
burczy mi w serduszku.

May 07 2018

3546 7c85 420
Reposted fromkarahippie karahippie viay-xcv-y y-xcv-y
4240 5034 420
Reposted fromrypka rypka viacarmenluna carmenluna
6795 110e 420
Reposted frompunisher punisher
7000 7dbc 420
Marco Bogarin Model: Marijo Kalixien
Reposted fromPoranny Poranny

April 16 2018

7994 e42f 420
Reposted fromherzlich herzlich
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted frompasazerka pasazerka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl