Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2018

Reposted fromTullfrog Tullfrog
5929 087d 420
Reposted fromTLC2 TLC2
6163 6aee 420
Reposted fromfungi fungi
7374 30ce 420
Reposted fromGIFer GIFer
You think because he doesn't love you that you are worthless. You think that because he doesn't want you anymore that he is right -- that his judgment and opinion of you are correct. If he throws you out, then you are garbage. You think he belongs to you because you want to belong to him. Don't. It's a bad word, 'belong.' Especially when you put it with somebody you love. Love shouldn't be like that. Did you ever see the way the clouds love a mountain? They circle all around it; sometimes you can't even see the mountain for the clouds. But you know what? You go up top and what do you see? His head. The clouds never cover the head. His head pokes through because the clouds let him; they don't wrap him up. They let him keep his head up high, free, with nothing to hide him or bind him. You can't own a human being. You can't lose what you don't own.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 02 2018

0332 231b 420
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
2990 b4b0 420
Reposted frommagdenvja magdenvja viasucznik sucznik


the God of Simple Lines
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
0446 55cd 420
nie potrafię odejść
Reposted bypartyhardorgtfo4777727772Secret-Obsession
1533 ef85 420
Reposted fromtfu tfu viaMigotliwa Migotliwa
0646 b489 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaMartwa13 Martwa13
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol viaMartwa13 Martwa13
Ludzie często mówią, że co cię nie zabije, to cię wzmocni. Bzdury. Po niektórych wydarzeniach człowiek nie jest w stanie się otrząsnąć. Nie czynią silniejszym, tylko słabszym, bez względu na to, jak bardzo próbujesz to ukryć i udawać, że jesteś silny. 
— A.G. Riddle
Reposted fromjesienzycia jesienzycia via4777727772 4777727772
3011 8b84 420
Reposted fromtfu tfu viahormeza hormeza
9669 8248 420
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viahormeza hormeza
0109 f16a 420
Reposted fromkatiuszak katiuszak viasucznik sucznik
Nie ma takiej absurdalnej rzeczy, której by człowiek nie zrobił, próbując nadać życiu jakiś sens.
— William Wharton - "Ptasiek"

May 27 2018

2630 36e4 420
Reposted fromrachelbones rachelbones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl